updates syncroton to 1.2.2
[tine20] / .gitattributes
1 *.po merge=pofile
2 *.pot merge=pofile