install_dump no longer throws exception if already installed
[tine20] / .gitattributes
1 *.po merge=pofile
2 *.pot merge=pofile