d41d03641f6d6c53665cf38ed470df298579ad9f
[tine20] / scripts / packaging / debian / tine20-tinebase.dirs
1 /etc/tine20
2 /var/lib/tine20
3 /var/log/tine20