merge TimeZoneConvert
[tine20] / README
2012-08-26 Cornelius Weißmerge TimeZoneConvert
2012-08-23 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-08-21 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-08-17 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-08-16 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-08-13 Cornelius WeißMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-08-13 Cornelius WeißMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-08-03 Cornelius WeißMerge branch 'master' of https://github.com/corneliuswe...
2012-03-01 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-02-29 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-02-29 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-02-28 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-02-24 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-02-22 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-02-22 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-02-21 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-02-17 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-02-17 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-02-13 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-02-11 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-02-10 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-02-10 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-02-10 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-02-03 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-01-31 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-01-31 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-01-31 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-01-27 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2012-01-27 Cornelius WeißMerge branch 'master' of git.tine20.org/git/Syncope
2011-04-01 Cornelius WeißMerge branch 'gh'
2011-04-01 Philipp SchüleMerge branch 'cwgh' into gh
2011-03-31 Philipp Schüleadded README (first draft)