fixes STARTTLS config options for LDAP
[tine20] / tine20 / Setup / js / AuthenticationPanel.js
2015-05-04 Philipp Schülefixes STARTTLS config options for LDAP
2015-02-03 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.10-mutenotification' into 2013.10
2015-02-03 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.10-downloadlink' into 2013.10
2014-06-16 Philipp Schüleonly validate initial admin fields if enabled
2014-04-28 Philipp Schüleimproves LDAP/AD user backend settings
2014-04-15 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2014-04-08 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2014-03-21 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2014-02-27 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2014-02-14 Lars Kneschkeimprove ActiveDirectory handling
2014-02-10 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2014-01-31 Lars Kneschkerefactor modssl authentication
2014-01-29 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2014-01-28 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2014-01-16 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2014-01-10 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2014-01-10 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2014-01-09 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2014-01-09 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2013-12-27 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2013-12-20 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2013-12-19 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2013-12-16 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2013-11-29 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2013-11-25 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2013-11-18 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2013-11-15 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2013-11-15 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2013-11-11 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2013-11-08 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2013-11-04 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2013-10-31 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2013-10-30 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2013-10-28 Philipp SchüleMerge branch '2013.03' into 2013.10
2013-10-22 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-10-21 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-10-08 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-10-08 Philipp Schüle#8936: useStartTls and SSHA option is not available
2013-09-26 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-09-25 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-09-25 Lars Kneschke#2756: Support Activedirectory as accounts backend
2013-09-23 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-09-20 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-09-19 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-09-18 Philipp SchüleMerge branch '1.0' of git.syncroton.org/Syncroton into...
2013-09-18 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-09-17 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-09-11 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-09-09 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-09-09 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-08-30 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-08-30 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-08-29 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-08-29 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-08-27 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-08-23 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-08-22 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-08-20 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-08-20 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-08-20 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-08-20 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-08-15 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-08-15 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-08-14 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-08-13 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-08-13 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-08-09 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-08-07 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-08-07 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-08-07 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-08-07 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-08-06 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-08-06 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-08-05 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-08-05 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-08-02 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-08-01 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-08-01 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-08-01 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-08-01 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-07-31 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-07-31 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-07-30 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-07-29 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-07-23 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-07-23 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-07-18 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-07-18 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-07-17 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-07-17 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-07-15 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-07-12 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-07-05 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-07-04 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-07-04 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-07-04 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-07-04 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-07-04 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
2013-07-04 Philipp SchüleMerge branch '2013.03'
2013-07-03 Philipp SchüleMerge branch 'pu/2013.03/modelconfig-hr'
next