Merge branch 'master' of http://git.syncroton.org/Syncroton
[tine20] / tine20 / library / Syncroton / lib / Syncroton / Server.php
2012-10-04 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-10-04 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-09-13 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-09-12 Cornelius WeißMerge remote-tracking branch 'refs/remotes/gerrit/pu...
2012-09-12 Cornelius WeißMerge remote-tracking branch 'refs/remotes/gerrit/pu...
2012-09-10 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-09-10 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-09-09 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-09-08 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-09-07 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-09-03 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-08-30 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-08-26 Cornelius Weißmerge TimeZoneConvert
2012-08-23 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-08-21 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-08-17 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-08-16 Lars KneschkeMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-08-13 Cornelius WeißMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-08-13 Cornelius WeißMerge branch 'master' of git.syncroton.org/Syncroton
2012-08-13 Cornelius WeißImport Syncroton